Warunki współpracy

I. Informacje ogólne

 1. Warunki współpracy (zwane dalej Warunkami) określają ogólne zasady, na podstawie których Melisa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe s.c. zwana dalej PPU Melisa, świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż asortymentu znajdującego się w jej aktualnej ofercie. Warunki obejmują czynności i obowiązki, których dopełnienie jest konieczne do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego i do wykonania umowy przez PPU Melisa.
 2. Kupujący podczas składania zamówienia wyraża zgodę na związanie Warunkami i potwierdza ich udostępnienie, poprzez zawarcie w treści zamówienia następującego oświadczenia: „Oświadczam, iż akceptuję Warunki oraz potwierdzam, że zostały one uprzednio udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowanie i odtwarzanie.” Zamówienie niezawierające powyższego oświadczenia uznawane jest za niebyłe, chyba że pomimo tego braku, PPU Melisa wyraźnie potwierdzi jego przyjęcie do realizacji w sposób określony w pkt. II.2.
 3. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie w przypadku sprzedaży na rzecz Kupującego niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny

II. Złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane osobiście przez Kupującego lub za pośrednictwem jego należycie umocowanego przedstawiciela (ze wskazaniem imienia i nazwiska przedstawiciela oraz formy i źródła umocowania) w formie pisemnej przesłanej na numer faksu: + 48 46 8743426, lub na adres poczty elektronicznej: biuro@melisa.com.pl. Każde zamówienie zawiera nadto oznaczenie pełnych danych Kupującego, w tym właściwy numer identyfikacyjny i rejestrowy.
 2. PPU Melisa potwierdza przyjęcie zamówienia lub według własnego uznania odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi PPU Melisa na dane zamówienie uznaje się, że nie zostało ono przyjęte do realizacji.
 3. Przyjmując zamówienie PPU Melisa określa termin jego realizacji, cenę oferowanego towaru oraz ewentualnie inne, szczegółowe warunki realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo do nieprzyjęcia zaproponowanych warunków w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że zaproponowane warunki zostały zaakceptowane przez Kupującego, a zamówienie przekazywane jest do realizacji z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego.
 4. Specyfikacje oraz karty charakterystyki produktów udostępniane są na żądanie Kupującego w formie i na zasadach określonych przez PPU Melisa. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że receptury towarów oferowanych przez PPU Melisa są chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa PPU Melisa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, jak również do ich niewykorzystywania w jakimkolwiek innym celu niż realizacja umowy zawartej z PPU Melisa.
 5. Do momentu zapłaty za zamówiony towar przez Kupującego, PPU Melisa pozostaje pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu w stanie niezmienionym.
 6. PPU Melisa zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji oraz odmowy realizacji zamówienia już przyjętego do wykonania w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec PPU Melisa lub, gdy został przekroczony ustalony dla Kupującego limit kupiecki.
 7. Na zamówienia niestandardowe, PPU Melisa ma prawo w dowolnym momencie zażądać zapłaty zaliczki, nawet jeszcze przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Wysokość zaliczki jest ustalana przez PPU Melisa. PPU Melisa zastrzega sobie możliwość określenia według własnego uznania które zamówienia są niestandardowe.
 8. PPU Melisa zastrzega sobie prawo do nałożenia na Kupującego obowiązku odbioru towaru oraz uiszczenia umówionej ceny, pomimo anulacji zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie zostało skierowane już na produkcję lub gdy PPU Melisa poniosła już koszty przygotowania jego realizacji, w tym nabycia niezbędnych surowców.

III. Ceny

 1. Ceny towarów są określane i podawane przez PPU Melisa na żądanie Kupującego. Ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
 2. PPU Melisa zastrzega sobie prawo do podwyższenia oferowanej Kupującemu ceny, odpowiednio do ewentualnego wzrostu cen produkcji lub surowców. Zmiana ceny może nastąpić najpóźniej w chwili przyjęcia danego zamówienia do realizacji przez PPU Melisa.

IV. Warunki płatności

 1. Płatności za zakupiony towar będą realizowane przez Kupującego w formie przedpłaty na wskazane przez PPU Melisa konto bankowe, o ile nie zostanie to inaczej określone w informacji PPU Melisa o przyjęciu zamówienia do realizacji lub odmiennie uzgodnione pomiędzy stronami.
 2. Odroczony termin płatności może nastąpić wyłącznie po akceptacji PPU Melisa i przedstawieniu aktualnych dokumentów firmowych Kupującego.
 3. PPU Melisa zastrzega sobie prawo do obciążenia odsetkami ustawowymi za opóźnienie wszystkich wymagalnych a nieuiszczonych należności
 4. PPU Melisa zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i limitu kupieckiego w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego.

V. Dostawa i odbiór

 1. Zamówione towary są odbierane samodzielnie przez Kupującego z magazynu PPU Melisa, loco magazyn Przecław w terminie wskazanym przez PPU Melisa. Skutki opóźnienia w odbiorze towaru w szczególności w zakresie ewentualnej utraty lub pogorszenia obciążają wyłącznie Kupującego.
 2. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą najpóźniej w dniu odbioru, pod rygorem uznania, iż Kupujący przyznaje zgodność ilości wydanego towaru z zamówieniem. PPU Melisa nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne powstałe po opuszczeniu magazynu PPU Melisa lub stwierdzone po upływie tygodnia od odbioru.
 3. W przypadku nieuregulowania zobowiązań terminowo przez Kupującego, PPU Melisa ma prawo do wstrzymania wydania kolejnych towarów dopóki wszelkie zobowiązania Kupującego nie zostaną uregulowane. PPU Melisa ma również w takiej sytuacji prawo anulować aktualne i wszystkie kolejne zamówienia na wyłączne ryzyko Kupującego.


Pliki do ściągnięcia